Etusivu » Asian­tun­ti­ja­pal­velut

Fysio­te­ra­peuttien asian­tun­ti­ja­pal­velut

Asian­tun­ti­ja­luennot

Ammat­ti­tai­toiset fysio­te­ra­peut­timme saattavat osaamistaan käyttöönne luennoin tai konsul­taa­tioin paikka­kun­nasta riippu­matta joko tilois­sanne tai netin välityk­sellä.

Tukea työyh­tei­söjen johta­miseen

Tarjoamme tukea työyh­tei­söjen arvojen päivit­tä­miseen, toimivan yhteyden ja vuoro­vai­ku­tuksen paran­ta­miseen sekä erilai­suuden ymmär­tä­miseen. Pitkän kokemuksen ja koulu­tuksen kautta muodos­tunut ammat­ti­tai­toinen johtajuus on käytös­sänne.

Kenelle?

Oulunseudun fysioterapia

Yrityk­sille

Ammat­ti­tai­toiset hoito­pal­velut yrityk­sel­lenne joko ryhmille tai yksilöille. Palvelut voidaan toteuttaa vähen­tämään työstä aiheu­tu­nutta kuormi­tusta sekä ennal­taeh­käi­semään tai helpot­tamaan vaivoja. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja räätä­löidään tarpei­tanne vastaava kokonaisuus.

Oulunseudun fysioterapia

Kunnille

Tarjoamme työyh­tei­söl­lenne ammat­ti­tai­toisia hoito­pal­ve­luita joko ryhmälle tai yksilölle toteu­tettuna. Palvelut voidaan toteuttaa vähen­tämään työstä aiheu­tu­nutta kuormi­tusta sekä ennal­taeh­käi­semään tai helpot­tamaan vaivoja. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja räätä­löidään tarpei­tanne vastaava kokonaisuus.

Oulunseudun fysioterapia

Yhdis­tyk­sille

Ammat­ti­tai­toiset hoito­pal­velut yhdis­tyk­sille joko ryhmille tai yksilöille toteu­tettuna. Palvelut voidaan toteuttaa ennal­taeh­käi­se­västi tai helpot­tamaan jo aiheu­tu­nutta vaivaa. Sponso­roimme yhdis­tyksiä, joille tarjoamme palve­lui­tamme. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja räätä­löidään tarpei­tanne vastaava kokonaisuus.

Oulunseudun fysioterapia

Oppilai­tok­sille

Voimme olla fysio­te­ra­piaan liittyvien opinnäy­te­töiden tai muiden vaativien tutki­musten apuna, mikäli aihe vie fysio­te­rapian vaikut­ta­vuutta eteenpäin. Ottakaa yhteyttä, mikäli yhteistyön aihetta löytyy.

Halutessasi tarjouksen asiantuntija­palveluistamme tai sopimus­asioissa voit olla suoraan yhtey­dessä toimitus­johtajaan: sirpa.erho@osfysio.fi, 045 6512372 tai talous­vastaavaan: jarkko.auno@osfysio.fi, 040 7595569.