Tilas­tojen mukaan noin 800 000 suoma­laista kärsii krooni­sesta kivusta ja 3 % väestöstä pitkä­ai­kai­sista kipuoi­reista. Noin miljoo­nalla suoma­lai­sella on nivel­rikkoa, selkä­ki­vuista kärsii myös lähes miljoona ihmistä ja niska­vaivoja on noin 600 000:lla.

Kipu voi koskettaa meitä kaikkia

”Fysioterapeutti? No sinähän olet sitten varmasti hyvässä kunnossa eikä sinulla ole mitään kipuja missään!” Kommentti, jonka jokainen fysioterapeutti on joskus kuullut. No, nyt voin paljastaa, että väite ei pidä paikkaansa. Meillä fysio­te­ra­peu­teilla on ihan saman­lainen inhimil­linen, kuluva keho niin kuin jokai­sella ihmisellä. Meillä on saman­laisia vaivoja ja saman­laisia kipuja.

Minulla todettiin välile­vyn­pul­listuma ja nikamien kulumaa alase­lässä kun olin 25-vuotias.

Välile­vyn­pul­listuma aiheuttaa minulle alaselän puutu­mista ja kovaa, vihlovaa ja sähköis­ku­maista kipua, joka säteilee molempiin alaraa­joihin. Lisäksi minulla on lantiossa virhea­sento, joka johtuu tiettyjen lihasten kirey­destä ja toisten heikkou­desta.

Kipujen ollessa pahim­millaan, minun on vaikea istua tai kävellä, en pysty kumar­tumaan ja esimer­kiksi imurointi on erittäin tuskal­lista. Oikeastaan mikä liike tahansa saattaa tuikata kirve­levän vihlaisun alaselkää pitkin jalkoihin asti. En tiedä milloin olen pullis­tuman saanut, tämä vaiva ei katso ikää ja se voi iskeä vieläkin nuorem­mille.

Kipu viestii ettei kaikki ole kunnossa

Kipu ja kehon raken­teiden kulumat ovat aina merkki jostain. Kehomme toki rappeutuu vuosien mittaan, mutta kipu on aina merkki siitä, että jokin on pielessä.

Päästä varpaisiin kehomme koostuu luisista raken­teista ja pehmyt­ku­dok­sista, joiden kuuluu olla tietyssä asennossa toisiinsa nähden ja osien kuuluu liikkua tietyllä tavalla toisten osien kanssa. Kun jokin osa kiristää liikaa, toinen löystyy. Kun yksi osa on liian aktii­vinen, toinen heikentyy.

Kun osat eivät toimi niille kuulu­valla voimalla ja liike­ra­dalla, ne alkavat kulua, kiristää, hangata, hiertää ja painaa hermoja. Näin syntyy kipu, jota tunnemme.

Nivel­rikko on yleinen kivun aiheuttaja

Yksi kivun aiheuttaja on nivel­rikko. Nivel­rikko on maailman yleisin nivel­sairaus, jonka esiin­tyvyys lisääntyy ikään­tyessä. Yli 75-vuotiaista naisista 32 % ja miehistä 16 % kärsii polven nivel­ri­kosta.

Lonkan nivel­rikko on joka viiden­nellä yli 75-vuoti­aalla. Osa heistä kärsii kovista nivel­ki­vuista ja vaiva rajoittaa pahoin heidän toimin­ta­ky­kyään ja liikku­mistaan.

Polvi- ja lonkka­ni­vel­rikko aiheuttaa suuria kustan­nuksia yhteis­kun­nalle: pelkästään sairaus­päi­vä­ra­hoina maksetaan yli 25 miljoonaa euroa vuodessa.

Nivel­rikon vuoksi päädytään usein työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle.  Mitä pitempään kipu jatkuu, sitä toden­nä­köi­semmin sen ohelle tulee psyko­lo­gisia, sosiaa­lisia, ammatil­lisia, talou­del­lisia, vakuu­tus­kor­vauksiin tai eläke­ha­ke­muksiin ja perhe­suh­teisiin liittyviä ongelmia. (www.niveltieto.fi)

Fysio­te­ra­piasta apua kivun hoitoon

Fysio­te­ra­pialla pystytään hoitamaan kipua hyvin monipuo­li­silla menetel­millä. Fysio­te­ra­piassa tutkimme asiakkaan, etsimme kivun aiheut­tajan ja hoidamme ongelman, emme vain lievitä oiretta.

Fysio­te­ra­piaan kuuluu kipuja lievittävä ja liikku­vuutta parantava manuaa­linen hieronta ja faskia­kä­sittely sekä nivelten mobili­sointi. Käytämme ultra­ää­ni­hoitoa sekä kinesio- ja urhei­lu­teip­pauksia, jotta saamme nivelen parhaaseen mahdol­liseen asentoon ja kivun lievit­tymään.

Asiakkaan oma aktii­visuus on myös tärkeää. Jotta kaikki kehon osat toimi­sivat niin kuin niiden kuuluisi ja jotta kivun aiheuttaja saataisiin hoidettua, tarkoittaa se usein jonkin osan vahvis­ta­mista ja jonkin osan venyt­telyä ja rentout­ta­mista.

Asian­tun­tijana me osaamme antaa juuri oikeat täsmä­har­joitteet, joilla edistetään ja ylläpi­detään mahdol­li­simman hyvää, kivutonta lihas­ta­sa­painoa. Fysio­te­ra­piaan eivät kuulu uskomus­hoidot. Fysio­te­ra­piassa ei käytetä magneet­ti­koruja tai reiki­hoitoa. Myös akupunktio on itämaista uskomus­lää­kintää, jolle ei ole tieteel­listä perus­tetta.

Sähkö­hoito ennemmin kuin akupunktio

Akupunktion sijaan me hoidamme kiputiloja elekt­ro­te­ra­pialla eli sähkö­hoi­dolla. Sähkö­hoi­dolla pystytään hoitamaan niin akuutteja vammoja kuin kroonista kipuakin. Sähkö­vir­ralla on todis­te­tusti fysio­lo­gisia vaiku­tuksia elimis­töömme, toimiihan oma sydämem­mekin sähköisten signaalien ansiosta. Sähkö­virta vilkas­tuttaa aineen­vaih­duntaa ja veren­kiertoa, jolloin vaurioi­tunut kudos saadaan paranemaan nopeammin. Samalla sähkö­virta vapauttaa elimis­tössä kipua lievit­täviä hormoneja.

Sähkö­hoi­dossa on erittäin tärkeää valita oikea virta­muoto, oikeat asetukset ja oikeat elekt­rodien asettelut, jotta saadaan aikaan haluttu vaikutus. Sähkö­hoito toteu­tetaan asiakkaan mahdol­li­suuksien mukaan tiiviillä hoito­jak­solla ja kotihoi­to­laitteen tuella, jolloin saadaan mahdol­li­simman hyvä hoito­tulos.

Minun kipuihini auttoi McKenzie-fysioterapia. McKenzie-fysio­te­ra­pialla hoidetaan välile­vy­on­gel­mista aiheu­tuvia kipuja erinomai­silla hoito­tu­lok­silla jo yhdellä hoito­ker­ralla. Asiakkaat ovat välttyneet jopa leikkaus­hoi­doilta. McKenzie – koulu­tuksen käynyt kollega tutki selkäni ja antoi minulle täsmä­har­joitteet, joilla saan kipuni lievit­tymään ja säännöl­li­sellä harjoit­te­lulla loppumaan kokonaan.

Vaikka olen fysioterapeutti, inhimil­lisenä ihmisenä en aina jaksa suorittaa harjoit­teita tarpeeksi tunnol­li­sesti, jolloin kivut palaavat. Kivun kanssa ei kuitenkaan tarvitse sinni­tellä. Kipua voidaan lievittää ja sen aiheuttaja voidaan hoitaa jopa kokonaan pois monipuo­li­silla fysio­te­rapian menetel­millä.

Älä jää kipusi kanssa yksin, anna meidän auttaa.