Etusivu » Palvelut » Fysioterapia

Fysioterapia

Fysio­te­rapian tavoit­teena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaa­linen ja kivuton liikunta- ja toimin­takyky huomioiden hänen voima­va­ransa.

Fysioterapeutti on tervey­den­huollon laillis­tettu ammat­ti­henkilö, joka on suorit­tanut fysio­te­ra­peutin tutkinnon. Fysioterapia perustuu anatomian, fysio­logian ja biome­ka­niikan tunte­miseen sekä parhaaseen saata­villa olevaan tietoon.

Fysio­te­ra­peutin tärkeimmät työkalut ovat omat kädet, joilla hän pystyy tutkimaan sekä etsimään oireiden ja kipujen syyn. Ammat­ti­tai­toinen fysioterapeutti selvittää onko oire lihas- tai nivel­pe­räinen vai johtuuko se hermo­ku­doksen ärsytyk­sestä tai faskian (peitin­kalvo) toiminnan häiriöstä. Perin­teinen fysioterapia koostuu erilai­sista manuaa­li­sista keinoista, joiden avulla fysioterapeutti pyrkii lihas­toi­minnan tasapainon korjaa­miseen ja nivelten optimaa­liseen toimintaan. Fysioterapia on myös ohjausta ja neuvontaa.

Kipu- ja oirehoi­toina Oulun­seudun Fysio­te­ra­piassa käytetään lisäksi elekt­ro­te­rapiaa, paine­aal­to­hoitoa (Shockwave) ja ultra­ääntä. Emme käytä uskomus­hoitoja. Erikois­osaa­mi­sa­luei­tamme ovat myös esimer­kiksi lantion­pohjan, leuka­ni­velen ja neuro­lo­gisten sairauksien kuntoutus ja lymfa­te­rapia eli turvotuksen hoito. Fysio­te­rapiaa voidaan toteuttaa omissa toimi­pis­teis­sämme, asiakkaan kotona, palve­lu­ko­deissa, päivä­ko­deissa, kunto­sa­lilla tai altaalla.