Etusivu » Palvelut » Psyko­fyy­sinen fysioterapia

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian tavoit­teena on kokonais­val­tainen ihmisen toimin­ta­kyvyn edistä­minen. Keho ja mieli muodos­tavat kokonai­suuden ja ovat jatku­vassa vuoro­vai­ku­tuk­sessa keskenään. Tunte­mukset kehossa vaikut­tavat omaan mieleen ja toisaalta taas tunteet ja ajatukset heijas­tuvat liikku­miseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psyko­fyy­sinen fysioterapia perustuu kokemuk­sel­liseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviy­ty­mis­keinoja ja ratkai­su­malleja elämäänsä. Terapia mahdol­listaa oman kehol­li­suuden kokemisen, tunnis­ta­misen ja hyväk­sy­misen. Kuntou­tuk­sessa huomioidaan myös hengi­tyksen, asentojen ja liikku­misen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Terapian tavoitteet muodos­tuvat aina asiakkaan voima­va­rojen ja elämän­ti­lanteen mukaan.

Oulun­seudun Fysio­te­ra­piassa on kogni­tii­visen lyhyt­te­ra­pia­kou­lu­tuksen käyneitä terapeutteja, jotka jakavat osaamista muihin osa-alueisiin, kuten kipuhoi­toihin, lymfa­te­ra­piaan, ravin­to­val­men­nukseen yms. erikois­tu­neiden terapeuttien kanssa.

Käytämme psyko­fyy­sistä fysio­te­rapiaa apuna seuraaviin vaivoihin:

  • Mielen­ter­veyden ongelmiin, kuten masen­nukseen, syömis­häi­riöihin tai paniik­kioi­reisiin
  • Neuro­lo­gisten tai tuki- ja liikun­tae­lin­sai­rauksien aiheut­tamiin toimin­ta­ky­ky­häi­riöihin
  • Stres­sioi­reisiin, unetto­muuteen, jännit­ty­nei­syyteen, ahdis­tu­nei­suuteen tai uupumukseen
  • Pitkit­ty­neisiin kiputi­loihin, kuten CRPS:ään
  • Vaikeuksiin perus­liik­ku­mi­sessa tai oman kehon tiedos­ta­mi­sessa
  • Traumasta tai post-traumaat­ti­sesta stres­si­reak­tiosta aiheu­tuviin fyysisiin oireisiin