Etusivu » Palvelut » Puren­tae­linten fysioterapia

Puren­tae­linten fysioterapia

Puren­tae­li­mistön fysio­te­ra­pialla tarkoi­tetaan leuka­ni­velten, purema­li­hasten, hampaiston ja niihin lähei­sesti liittyvien kudosten toimin­ta­häi­riöiden tutki­mista ja hoitoa

Puren­tae­li­mistön toimin­ta­häiriöt voidaan luoki­tella lihas­pe­räisiin, nivel­pe­räisiin ja niiden yhdis­telmiin. Taval­li­simpia oireita ovat leuka­ni­ve­läänet, leuka­ni­velten tai purema­li­hasten kipu, suun rajoit­tunut avautu­minen ja alaleuan liike­häiriöt sekä narskuttelu. Muita oireita ovat päänsärky, kasvokipu ja korvakipu.

Fysio­te­rapian tavoit­teena on kipujen lieven­ty­minen, leuka­ni­velen liikku­vuuden ja lihas­voiman lisään­ty­minen sekä puren­ta­li­hasten rentout­ta­minen. Puren­tae­linten ja niihin vaikut­tavien lihasten tutki­minen tehdään suunul­koi­sesti tai -sisäi­sesti. Lihas­jän­ni­tyksiä rentou­tetaan hieron­nalla, kevyellä venyt­te­lyllä (traktio) sekä jännitys-rentous menetel­millä.