Etusivu » Palvelut » Ravin­to­val­mennus

Ravin­to­val­mennus

Ravin­to­val­mennus on ravinto-ohjausta, joka perustuu tieteel­liseen näyttöön ja suoma­laisiin ravin­to­suo­si­tuksiin

Ravin­to­val­men­nuk­sessa tehdään huolel­linen lähtö­ti­lanteen kartoitus, jonka jälkeen asiakas saa omien tavoit­teiden mukaista ohjausta. Ravin­to­val­mentaja voi ohjata esimer­kiksi painon­pu­dot­tajia, urhei­li­joita, aller­gikkoja tai ruoan­su­la­tuse­li­mistön toimin­nal­li­sista vaivoista kärsiviä.

Ravin­to­val­mennus voidaan tehdä fysio­lo­giaan perustuen, jolloin lasketaan kaloreita tai ravin­toai­neiden määriä. Ylipai­nosta eroon pyrkivän asiakkaan ravin­to­val­mennus perustuu myös ravit­se­musp­sy­ko­lo­gisiin keinoihin ja ravin­to­val­men­nuk­sella pyritäänkin saamaan aikaan pysyvä elinta­pa­muutos. Asiakkaan haital­lisiin toimin­ta­ta­poihin haetaan muutosta ajattelun sekä mielialan ja tilan­teiden tulkin­tojen kautta. Käyttäy­ty­mistä ohjataan ja tuetaan asiakkaan elämä­nar­vojen mukai­seksi toimin­naksi.