Etusivu » Palvelut » Välile­vy­on­gelmien fysioterapia

Välile­vy­on­gelmien fysioterapia

Välile­vyn­pul­lis­tuman hoitoon ei yleensä tarvita leikkausta, vaan selkä­rangan välile­vy­on­gelmia pystytään hoitamaan McKenzie-fysio­te­ra­pialla.

McKenzie Menetelmä = Mekaa­ninen Diagnos­ti­sointi ja Terapia (MDT).
Mekaa­ninen diagnos­ti­sointi ja hoito aloitetaan potilaan taudin­kuvan määrit­te­lyllä ja fyysi­sellä tutki­muk­sella, missä pääpaino on oireiden analy­soin­nissa suhteessa tiettyihin toistet­tuihin rangan liikkeisiin ja pitkä­kes­toisiin asentoihin. Potilaalle suunni­tellaan yksilöl­linen hoito-ohjelma hänen kipunsa perus­teella. Hoidon pääta­voit­teena on poistaa kipu, palauttaa rangan toiminta sekä ehkäistä vaivan pahene­minen ja uusiminen. Hoito koostuu spesi­feistä harjoi­tuk­sista, asennon hallinnan opetuk­sesta sekä ensiapu-ohjeiden opetuk­sesta uusien kipue­pi­sodien pahene­misen ehkäi­se­mi­seksi.