Fysioterapia ei ole uskon asia. Fysioterapia ei ole uskomus­hoitoa. Fysioterapia on tieteenala, jonka perustana on ihmisen anatomia, fysio­logia ja biome­ka­niikka. Fysioterapia perustuu ihmisen terveyden, liikku­misen ja toimin­ta­kyvyn tunte­miseen ja fysio­te­ra­piassa sovel­letaan monen eri tietee­nalan tutki­mus­tietoa.

Vuosia sitten vasta valmis­tu­neena fysio­te­ra­peuttina olin kotikäyn­nillä eräässä oululai­sessa palve­lu­ta­lossa. Olin asiak­kaani kanssa palve­lu­talon piha-alueella nautti­massa kesäi­sestä säästä samalla kuin teimme harjoi­tuksia. Ohitsemme käveli vanhempi mies, joka oli asiak­kaani tuttava. He vaihtoivat muutaman sanan ja asiak­kaani esitteli minut fysio­te­ra­peu­tikseen. Mies hymyili ja totesi, ettei usko fysio­te­ra­piaan ja jatkoi sitten matkaansa. Keskustelu jäi siihen, mutta miehen sanat jäivät mieleeni.

Fysio­te­ra­peutin koulutus

Fysio­te­ra­pia­kou­lu­tukseen on omat hakukri­tee­rinsä, jotka täyttävä hakija voi osallistua valin­ta­ko­keeseen. Valin­ta­ko­keesta vaadit­tavat pisteet saaneet opiske­lijat pääsevät opiske­lemaan. Fysio­te­rapian opintojen laajuus on 210 opinto­pis­tettä, mikä tarkoittaa vähintään kolmea ja puolta vuotta opiskeluja. Opinnot koostuvat anatomian, lääke­tieteen ja kuntou­tuksen teoriasta sekä käytännön harjoit­te­lu­jak­soista. Lisäksi tehdään opinnäy­tetyö. Opintojen päättyessä opiske­lijan on suori­tettava maturi­teet­tikoe eli kypsyys­näyte, jolla opiskelija osoittaa olevansa valmis työsken­te­lemään fysio­te­ra­peuttina.

Fysioterapeutti on tervey­den­huollon ammat­ti­lainen

Fysioterapeutti on siis tervey­den­huollon laillis­tettu ammat­ti­henkilö, joka on suorit­tanut fysio­te­ra­peutin tutkinnon ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuksen osaamis­ta­so­vaa­ti­muksia määrit­tävät fysio­te­ra­peuttien kansal­listen (Suomen Fysio­te­ra­peutit) ja kansain­vä­listen järjes­töjen (ENPHE, WCPT, EU/ESCO) ohjeis­tukset ja suosi­tukset sekä kansal­linen (NQF) että euroop­pa­lainen tutkin­tojen viite­kehys (EQF). Fysio­te­ra­peutin ammat­ti­ni­mi­kettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorit­tanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehal­lin­to­vi­rastot sekä Sosiaali- ja tervey­salan lupa- ja valvon­ta­vi­rasto VALVIRA.

Ammat­ti­taidon kehit­tä­minen

Valmis­tut­tuaan fysioterapeutti voi osallistua jatko­kou­lu­tuksiin ja erikoistua esimer­kiksi aikuis- tai lasten­neu­ro­lo­giaan, tuki- ja liikun­tae­lin­sai­rauksien hoitoon tai mielen­ter­veys­kun­tou­tujien fysio­te­ra­piaan. Erityi­saloja on useita ja yhdellä fysio­te­ra­peu­tilla voi olla asian­tun­tijuus useilla eri aloilla. Fysio­te­ra­peutin työ on asiakas­läh­töistä ja näyttöön perus­tuvaa.

Fysioterapeutti voi työsken­nellä yksityi­sellä sekto­rilla tai julki­sessa tervey­den­huol­lossa eli sairaa­loissa ja terveys­kes­kuk­sissa. Lääkäri voi kirjoittaa lähetteen fysio­te­ra­piaan, jolloin Kansa­ne­lä­ke­laitos korvaa osan fysio­te­rapian kustan­nuk­sesta. Fysio­te­ra­piaan voi aina tulla myös ilman lähetettä ja tarvit­taessa fysioterapeutti konsultoi lääkäriä tai ohjaa asiakkaan lääkärin vastaa­no­tolle tarkempiin tutki­muksiin.

Sairaa­loissa ja terveys­kes­kuk­sissa ei työskentele uskomus­hoi­tajia eikä lääkäri voi kirjoittaa lähetettä uskomus­hoi­ta­jille.

Osfysiolla hoidamme kehoa tieteeseen emmekä uskomuksiin perustuen

Me Oulun­seudun Fysio­te­rapian fysio­te­ra­peutit otamme työmme ja vastuumme vakavasti. Me hoidamme ja terapoimme asiakas­tamme parhaan mahdol­lisen saata­villa olevan tiedon mukaan ja niin hyvin kuin haluai­simme itseämme hoidet­tavan. Me konsul­toimme toisiamme, lääkä­reitä ja muita asian­tun­ti­joita. Me emme anna uskomus­hoitoja, joista ei ole tieteel­listä näyttöä.

Harjoit­ta­mamme fysioterapia perustuu ihmisen anatomian, fysio­logian ja biome­ka­niikan tunte­miseen, kivun tai ongelman analy­soi­miseen ja sen poista­miseen fysio­te­ra­peut­tisin keinoin. Tämä tarkoittaa sitä, että me fysio­te­rapian asian­tun­ti­joina osaamme tutkia asiakkaan lihasten, nivelten ja rangan toimintaa ja löytää kivun tai ongelman aiheut­tajan. Kipu on aina merkki jostain, kehomme ei anna kipuviestiä ilman syytä. Kivun voi aiheuttaa esimer­kiksi kireä tai heikko lihas, virhea­sento nivelessä tai häiriö nivelen liikku­vuu­dessa.

Tutkit­tuamme asiakkaan, voimme puuttua ongelmaan ja hoitaa kipua esimer­kiksi fysikaa­li­sella hoidolla kuten sähkö­hoi­dolla tai manuaa­li­sella käsit­te­lyllä. Annamme asiak­kaalle ohjeet ja aktii­viset harjoi­tukset ongelman itsehoitoon. Me emme hoida oiretta, jolloin asiakas tarvitsee meitä niin kauan kuin ongelman aiheuttaja on läsnä. Me pyrimme poistamaan oireen aiheut­tajan ja annamme asiak­kaalle keinot, joilla asiakas voi hoitaa ja kuntouttaa itseään eikä tarvitse enää meitä.

Yrityk­semme arvo on ihmisyyden kunnioit­ta­minen. Ihmisellä on vain yksi keho ja yksi terveys. Antaessaan meidän hoitaa kehoaan, asiak­kaamme voi olla täysin varma, että hoidamme häntä tieteeseen emmekä uskomuksiin perustuen. Meille asiakas ja hänen tervey­tensä ovat tärkeintä.