Etusivu » Apua vaivaan

Apua vaivaan

Nivelten toimin­ta­häiriöt

Nivelten toimin­ta­häiriöt johtuvat nivelten yli- tai aliliik­ku­vuu­desta, jotka voivat ilmentyä nivelten liike­ra­joit­tei­suutena ja niiden lukkiu­tu­misena (esimer­kiksi faset­ti­lukko), noidan­nuolena, jääty­neenä olkapäänä, alaselän epämää­räisenä kiputilana ja…

Lihas­kireys

Fysio­te­ra­peutin vastaa­no­tolle hakeu­tu­valla ihmisellä todetaan hyvin usein lihas­ki­rey­destä johtuva vaiva. Tyypil­li­simpiä ovat niska-hartia­seudun- ja alaraa­jojen kireys, jotka kumpuavat usein lihase­pä­ta­sa­pai­nosta (Lue lisää lihas­ta­sa­painon häiriöstä).…

CRPS

CRPS (complex regional pain syndrome), eli monimuo­toinen paikal­linen kipuoi­reyhtymä on raajan pitkä­ai­kainen paikal­linen kipuoi­reisto, jolle ovat ominaista tunnon ja motoriikan muutokset sekä autono­misen hermoston toiminnan poikkeavuus. Vaikeaan CRPS:ään…

Aikuis­neu­ro­lo­ginen kuntoutus

Neuro­lo­gisiin oireisiin kuuluvat keskus- ja ääreis­her­moston sairaudet, poikkea­vuudet ja vammat, sekä erilaiset aivo- ja selkäy­din­vammat sekä lihas­sai­raudet. Ne ovat tyypil­li­sesti paran­tu­mat­tomia, pitkä­ai­kaisia ja toimin­ta­kykyä alentavia sairauksia.…

TOS-oire

TOS-oire tarkoittaa rinta­kehän yläau­keaman pinneoi­reyh­tymää, eli yläau­keaman ahtau­mista, joka aiheuttaa ärsytystä kädessä kulkeviin hermoihin ja verisuo­ni­ra­ken­teisiin. Tämä ilmenee yläraa­jojen väsymisenä ja puutu­misena erityi­sesti hartia­tason yläpuo­li­sissa…

Vulvo­dynia

Vulvo­dynia tarkoittaa oireyh­tymää, jossa esiintyy ulkosyn­nyt­timien kipua ja kirvelyä. Kipuon­gelman puhkea­misen taustalla on useita eri osate­ki­jöitä, joiden selvit­tä­minen voi vaatia aikamoista salapo­lii­si­työtä, jotta saadaan asiak­kaalle tehokkain ja paras…

Virtsan­kar­kailu

Virtsan­kar­kailu on yleinen oire, josta kärsii noin puolet naisista jossain vaiheessa elämänsä aikana. Virtsan­kar­kailua voi esiintyä ponnis­tus­ti­lan­teissa kuten yskiessä, nauraessa, aivas­taessa, juostessa tai hyppiessä. Tällöin puhutaan…

Hermokipu

Hermokipu on kiusal­linen ja sanansa mukai­sesti hermoja koetteleva vaiva. Kipua esiintyy usein levossa ja se voi olla yöunia häiritsevä. Kipu on yleensä kokonais­val­tainen ja herkästi kroonistuva, jopa CRPS-syndroo­maksi asti, joten hoidon nopea aloit­tamien…

Selkäkipu

Jotta selkäkipu ei pahenisi eikä kroonis­tuisi, kivun syihin ja pahen­taviin tekijöihin pyritään vaikut­tamaan mahdol­li­simman aikaisin. Yleisimmin selkä­kivun aiheuttaa välile­vyn­pul­listuma, nivel­lukot, lihase­pä­ta­sa­paino, ylipaino, huono ergonomia,…