Kokonais­val­taista fysio­te­rapiaa ihmiseltä ihmiselle

Tarjoamme ammat­ti­tai­toista tutki­musta ja tarkkaa hoitoa akuuttiin tai krooniseen vaivaasi kokonais­val­tai­sesti, koska ihminen on aina psyko­fyy­sinen kokonaisuus. Tuemme sinua myös vaivojen ennal­taeh­käi­syssä, jotta pysyisit fyysi­sesti ja henki­sesti mahdol­li­simman hyvässä kunnossa. Meiltä löydät vastuul­lista osaamista aina päästä varpaisiin. Tarjoamme sinulle kokemuk­sella ja keski­näi­sellä tiedon jakami­sella saavu­tettua ammat­ti­taitoa.

Toimin­taamme ohjaavat ihmisyyden kunnioit­ta­minen ja vastuul­lisuus. Arvoil­lamme varmis­tamme hoidon korkean laadun sekä hyvän työil­ma­piirin, joista kumpuavat parhaimmat hoito­tu­lokset sekä suurin hyöty sinulle. Fysio­te­ra­piaan voit tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Tarjoamme hoitoaikoja myös arki-iltaisin ja lauan­taisin.

Meillä on nyt myös akuut­ti­vas­taanotto, jossa sinut otetaan vastaan joka arkipäivä aikavä­lillä 11 – 12:30.

 

Varaa hoitoaika

> Netissä

08 521 1991
arkisin klo 8.00–15.30

Akuut­ti­vas­taanotto

MA-PE klo 11–12.30

Lisätietoa >

Akuut­ti­vas­taanotto

MA-PE klo 11–12.30

Lisätietoa >

Kokonais­val­taista fysio­te­rapiaa ihmiseltä ihmiselle

Tarjoamme ammat­ti­tai­toista tutki­musta ja tarkkaa hoitoa akuuttiin tai krooniseen vaivaasi kokonais­val­tai­sesti, koska ihminen on aina psyko­fyy­sinen kokonaisuus. Tuemme sinua myös vaivojen ennal­taeh­käi­syssä, jotta pysyisit fyysi­sesti ja henki­sesti mahdol­li­simman hyvässä kunnossa. Meiltä löydät vastuul­lista osaamista aina päästä varpaisiin. Tarjoamme sinulle kokemuk­sella ja keski­näi­sellä tiedon jakami­sella saavu­tettua ammat­ti­taitoa.

Toimin­taamme ohjaavat ihmisyyden kunnioit­ta­minen ja vastuul­lisuus. Arvoil­lamme varmis­tamme hoidon korkean laadun sekä hyvän työil­ma­piirin, joista kumpuavat parhaimmat hoito­tu­lokset sekä suurin hyöty sinulle. Fysio­te­ra­piaan voit tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Tarjoamme hoitoaikoja myös arki-iltaisin ja lauan­taisin.

Meillä on nyt myös akuut­ti­vas­taanotto, jossa sinut otetaan vastaan joka arkipäivä aikavä­lillä 11 – 12:30.

 

Apua vaivaan!

Tunnista vaiva ja löydä sinulle sopivin hoito­muoto.

Ajankoh­taista

Blogi

Turvotus aiheuttaa kipua

Oulun­seudun Fysio­te­ra­pialla työsken­te­le­vällä fysio­te­ra­peu­tilla Jenni Juntusella on jo 14 vuoden kokemus fysio­te­ra­peutin työstä. Puoli­toista vuotta sitten hän koulut­tautui lisäksi lymfa­te­ra­peu­tiksi. Lymfa­te­ra­pialla hoidetaan pinnal­lisia, solun ulkopuo­lisia turvo­tuksia…

Fysio­te­ra­peutin työ on ihmis­lä­heistä asiakas­pal­ve­lu­työtä

Olen ollut fysioterapeutti seitsemän vuotta. Päivän mittaan kohtaan kymmeniä ihmisiä: asiakkaat, heidän omaisensa, hoito­kotien henki­lö­kunta. Ihmisten kohtaa­minen on yksi tämän työn rikkauk­sista.

Monipuo­lista apua kipuun

Tilas­tojen mukaan noin 800 000 suoma­laista kärsii krooni­sesta kivusta ja 3 % väestöstä pitkä­ai­kai­sista kipuoi­reista. Noin miljoo­nalla suoma­lai­sella on nivel­rikkoa, selkä­ki­vuista kärsii myös lähes miljoona ihmistä ja niska­vaivoja on noin 600 000:lla.

Uskomus­hoidot ja Fysioterapia eivät ole sama asia

Fysioterapia ei ole uskon asia. Fysioterapia ei ole uskomus­hoitoa. Fysioterapia on tieteenala, jonka perustana on ihmisen anatomia, fysio­logia ja biome­ka­niikka. Fysioterapia perustuu ihmisen terveyden, liikku­misen ja toimin­ta­kyvyn tunte­miseen ja fysio­te­ra­piassa sovel­letaan monen eri tietee­nalan tutki­mus­tietoa.

Facebook

Hei yrittäjä!

Muista huolehtia itsestäsi kiireenkin keskellä!

Torstaina 11.1.2018 starttaa Oulun­seudun Fysio­te­rapian järjestämä LiVe-ryhmä yrittä­jille Kunto Ykkösen tiloissa osoit­teessa Kansankatu 47.

Miesten ryhmä: Torstaisin klo 15:00 — 16:00.
Naisten ryhmä: Torstaisin klo 16:00 — 17:00.

Ryhmän hinta:
80€ koko kevät­kausi (20 kertaa).

Tule kipeänä tai kivut­tomana.
Lue lisääNäe vähemmän

Hei yrittäjä!  Muista huolehtia itsestäsi kiireenkin keskellä!  Torstaina 11.1.2018 starttaa Oulunseudun Fysioterapian järjestämä LiVe-ryhmä yrittäjille Kunto Ykkösen tiloissa osoitteessa Kansankatu 47.  Miesten ryhmä: Torstaisin klo 15:00 - 16:00.
Naisten ryhmä: Torstaisin klo 16:00 - 17:00.  Ryhmän hinta:
80€ koko kevätkausi (20 kertaa).  Tule kipeänä tai kivuttomana.