Kokonais­val­taista fysio­te­rapiaa ihmiseltä ihmiselle

 

Olemme vuonna 1992 perus­tettu perhey­ritys.

Tarjoamme laaduk­kaita ja kokonais­val­taisia hoito­pal­ve­luita viidessä toimi­pis­teessä Oulussa ja sen lähia­lueilla.

Fysio­te­ra­piaan voit aina tulla myös suoraan ilman lääkärin lähetettä ja tarjoamme hoitoaikoja myös arki-iltaisin ja lauan­taisin.

Meiltä löytyy laaja erikois­tu­minen fysio­te­rapian eri osa-alueisiin ja myös hieron­ta­pal­ve­lumme ovat fysio­te­ra­peutin toteut­tamia, joten heidän käden­tai­tonsa takaavat varmasti rentout­tavan ja hoitavan hieron­ta­ko­ke­muksen.

Toimin­taamme ohjaavat ihmisyyden kunnioit­ta­minen ja vastuul­lisuus. Pitkän kokemuksen, hyvän työil­ma­piirin, jatkuvan koulut­tau­tu­misen ja tiedon sisäisen jakamisen avulla pystymme takaamaan palve­lui­demme laadun ja hyvän hoito­tu­loksen.

Kaikki hoito­kei­nomme perus­tuvat tieteeseen ja pyrimme aina hoitamaan oireen syyn, emme pelkkää oiretta.

 

Varaa hoitoaika

08 521 1991
arkisin klo 8.00–15.30

Kokonais­val­taista fysio­te­rapiaa ihmiseltä ihmiselle

 

Olemme vuonna 1992 perus­tettu fysioterapia-alan perhey­ritys.

Tarjoamme laaduk­kaita ja kokonais­val­taisia hoito­pal­ve­luita viidessä toimi­pis­teessä Oulussa ja sen lähia­lueilla.

Fysio­te­ra­piaan voit aina tulla myös suoraan ilman lääkärin lähetettä ja tarjoamme hoitoaikoja myös arki-iltaisin ja lauan­taisin.

Meiltä löytyy laaja erikois­tu­minen fysio­te­rapian eri osa-alueisiin ja myös hieron­ta­pal­ve­lumme ovat fysio­te­ra­peutin toteut­tamia, joten heidän käden­tai­tonsa takaavat varmasti rentout­tavan ja hoitavan hieron­ta­ko­ke­muksen.

Toimin­taamme ohjaavat ihmisyyden kunnioit­ta­minen ja vastuul­lisuus. Pitkän kokemuksen, hyvän työil­ma­piirin, jatkuvan koulut­tau­tu­misen ja tiedon sisäisen jakamisen avulla pystymme takaamaan palve­lui­demme laadun ja hyvän hoito­tu­loksen.

Kaikki hoito­kei­nomme perus­tuvat tieteeseen ja pyrimme aina hoitamaan oireen syyn, emme pelkkää oiretta.

 

Apua vaivaan!

Tunnista vaiva ja löydä sinulle sopivin hoito­muoto.

Ajankoh­taista

Blogi

Turvotus aiheuttaa kipua

Oulun­seudun Fysio­te­ra­pialla työsken­te­le­vällä fysio­te­ra­peu­tilla Jenni Juntusella on jo 14 vuoden kokemus fysio­te­ra­peutin työstä. Puoli­toista vuotta sitten hän koulut­tautui lisäksi lymfa­te­ra­peu­tiksi. Lymfa­te­ra­pialla hoidetaan pinnal­lisia, solun ulkopuo­lisia turvo­tuksia…

Fysio­te­ra­peutin työ on ihmis­lä­heistä asiakas­pal­ve­lu­työtä

Olen ollut fysioterapeutti seitsemän vuotta. Päivän mittaan kohtaan kymmeniä ihmisiä: asiakkaat, heidän omaisensa, hoito­kotien henki­lö­kunta. Ihmisten kohtaa­minen on yksi tämän työn rikkauk­sista.

Monipuo­lista apua kipuun

Tilas­tojen mukaan noin 800 000 suoma­laista kärsii krooni­sesta kivusta ja 3 % väestöstä pitkä­ai­kai­sista kipuoi­reista. Noin miljoo­nalla suoma­lai­sella on nivel­rikkoa, selkä­ki­vuista kärsii myös lähes miljoona ihmistä ja niska­vaivoja on noin 600 000:lla.

Uskomus­hoidot ja Fysioterapia eivät ole sama asia

Fysioterapia ei ole uskon asia. Fysioterapia ei ole uskomus­hoitoa. Fysioterapia on tieteenala, jonka perustana on ihmisen anatomia, fysio­logia ja biome­ka­niikka. Fysioterapia perustuu ihmisen terveyden, liikku­misen ja toimin­ta­kyvyn tunte­miseen ja fysio­te­ra­piassa sovel­letaan monen eri tietee­nalan tutki­mus­tietoa.

Facebook

Olemme mukana Oulun ammat­ti­kor­kea­koulun Kotkantien hyvin­voin­ti­päi­villä. Terve­tuloa tutus­tumaan!

www.facebook.com/oamk.ouas/photos/gm.175890883018755/1335830129896509/?type=3&theater
Lue lisääNäe vähemmän

Olemme mukana Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien hyvinvointipäivillä. Tervetuloa tutustumaan!  https://www.facebook.com/oamk.ouas/photos/gm.175890883018755/1335830129896509/?type=3&theater

Tiedätkö, mitä fysioterapia oikeastaan on?

Perin­teinen fysioterapia lähtee fysio­te­ra­peutin käsin tekemästä tutki­muk­sesta, jolla hän selvittää oireen syyn. Onko se lihas- tai nivel­pe­räinen vai johtuuko se kenties hermo­ku­doksen ärsytyk­sestä tai faskian toiminnan häiriöstä? Fysioterapeutti pyrkii erilaisin manuaa­lisin keinoin lihas­toi­minnan tasapainon korjaa­miseen ja nivelten optimaa­liseen toimintaan. Tavoit­teena on mahdol­li­simman kivuton ja hyvässä lihas­ta­sa­pai­nossa liikkuva asiakas.

Fysioterapia perustuu anatomian, fysio­logian ja biome­ka­niikan tunte­miseen sekä parhaaseen saata­villa olevaan tietoon. Tavoit­tee­namme ei ole hoitaa pelkkää oiretta, vaan pyrimme aina pureu­tumaan syvem­mälle, itse oireen syyhyn.

Manuaa­listen keinojen lisäksi käytämme muita tieteel­li­sesti tutkittuja keinoja, kuten elekt­ro­te­rapiaa, shockwavea ja ultra­ääntä.

Tiesitkö, että voit tulla fysio­te­ra­piaan aina myös suoraan ilman lääkärin lähetettä? Jos huomaamme, että emme voi fysio­te­ra­pialla auttaa vaivaasi, osaamme ohjata auttavan tahon luo.

08 521 1991
hoitolaitos@osfysio.fi
www.osfysio.fi/
Lue lisääNäe vähemmän

Tiedätkö, mitä fysioterapia oikeastaan on?  Perinteinen fysioterapia lähtee fysioterapeutin käsin tekemästä tutkimuksesta, jolla hän selvittää oireen syyn. Onko se lihas- tai nivelperäinen vai johtuuko se kenties hermokudoksen ärsytyksestä tai faskian toiminnan häiriöstä? Fysioterapeutti pyrkii erilaisin manuaalisin keinoin lihastoiminnan tasapainon korjaamiseen ja nivelten optimaaliseen toimintaan. Tavoitteena on mahdollisimman kivuton ja hyvässä lihastasapainossa liikkuva asiakas.  Fysioterapia perustuu anatomian, fysiologian ja biomekaniikan tuntemiseen sekä parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Tavoitteenamme ei ole hoitaa pelkkää oiretta, vaan pyrimme aina pureutumaan syvemmälle, itse oireen syyhyn.  Manuaalisten keinojen lisäksi käytämme muita tieteellisesti tutkittuja keinoja, kuten elektroterapiaa, shockwavea ja ultraääntä.  Tiesitkö, että voit tulla fysioterapiaan aina myös suoraan ilman lääkärin lähetettä? Jos huomaamme, että emme voi fysioterapialla auttaa vaivaasi, osaamme ohjata auttavan tahon luo.  08 521 1991
hoitolaitos@osfysio.fi
https://www.osfysio.fi/